Loading...
Share this Job
Apply now »

EH & S ANALYST I

At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 

Čemu se u nás EHS analytik věnuje?

 • Spolupracuje při vytváření interních směrnic a systémů zaměřených na ochranu životního prostředí a odpadové hospodářství
 • Zastupuje firmu na úřadech v oblasti ochrany životního prostředí
 • Zajišťuje a shromažďuje dokumentaci k ochraně životního prostředí – archivuje a zpřístupňuje vlastní i doručené podklady (zprávy, rozhodnutí, souhlasy a žádosti..)
 • Zajišťuje tvorbu podkladů jako jsou zprávy, plány, diagramy a mapy nezbytné nebo vyžadované odborem životního prostředí nebo jiných legislativních požadavků (např. mapa vlivů provozu na životní prostředí apod.)
 • Dohlíží na evidenci odpadů – průběžná evidence – platnost povolení nakládat s nebezpečnými odpady, dostupnost a aktuálnost identifikačních listů nebezpečného odpadu, aktuálnost plánu odpadového hospodářství a roční hlášení o odpadech, platnost souhlasu k upuštění od odděleného třídění odpadů, proškolování pracovníků
 • Podává zprávu o roční produkci odpadů a hlášení o poplatcích za znečišťování ovzduší.
 • Dohlíží na nakládání s chemickými látkami – značení, skladování, evidence výdejů a proškolení pracovníků, tvorba požadovaných podkladů a ohlašovací povinnosti
 • Sleduje změny v legislativě EU a ČR a zajišťuje jejich zapracování do stávajících směrnic ve spolupráci s externími spolupracovníky
 • Účastní se projednávání interních auditů za oblast životního prostředí TEOA
 • Spolupracuje při vyhodnocování kontrolní činnosti pro oblast životního prostředí dle TEOA environment
 • Spolupracuje při projektech na úsporu energií a surovin, 
 • Vypracovává pravidelná hlášení  - Velocity
 • Spolupracuje při hledání alternativ pro zpracování a recyklaci odpadů a kontroly dodržení smluveného způsobu recyklace, zpracování nebo energetického využití odpadů smluvním partnerem ve stanovených intervalech
 • Je začleněn do interních programů pro oblast životního prostředí a ochrana zdraví při práci 
 • Spolupracuje při projednávání změnových řízení pro strojní zařízení a vybavení budov,  případně stavebních a jiných technologických úprav (úpravny vody, parkovací plochy apod..)
 • Podílí se na vyšetřování ekologických havárií nebo jevů, které by mohly v havárii vyústit včetně návrhů na opravy a aktualizace krizových manuálů pro oblast životního prostředí
 • Účastní se školení a seminářů především v oblastech – Nakládání s odpady, Ochrana ovzduší, Nakládání s chemickými látkami, Zákon o vodách, zákon o obalech a to včetně seminářů organizovaných v rámci TE.

Jak si představujeme ideálního kandidáta?

 • SŠ vzdělání
 • Praxe v oboru min 3 roky
 • Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik výhodou
 • MS Office – Excel, Word, Powerpoint, Onenote, Teams
 • SAP - výhodou
 • OZO v PO - výhodou
 • Schopnost dokončit projekty s minimálním dohledem
 • Schopnost a ochota motivovat druhé pokud jde o otázky ochrany ŽP
 • Silné mezilidské vztahy
 • Efektivní ústní a psané komunikační schopnosti
 • Organizační cit
 • Efektivní plánovací a organizační schopnosti

Competencies

Values: Integrity, Accountability,Teamwork, Innovation
Location: 

TRUTNOV, 525, CZ, 541 83

City:  TRUTNOV
State:  525
Country/Region:  CZ
Travel:  None
Requisition ID:  71479
Alternative Locations: 
Function:  Environmental Health & Safety (EHS)


Job Segment: ERP, SAP, Technology

Apply now »